Spring Boot 3.2.0 RC1

Spring Boot 3.2.0 首个 RC已发布。此版本包括 128 项功能增强、文档改进、依赖项升级和错误修复。

值得关注的变化包括:

Spring Boot 3.2.0 RC1 Release Notes


已发布

分类

来自

标签: